Amadeus
   |   RUS   |   KIR   |   ENG   |

«Amadeus First» Программасынын Эрежелери жана Шарттары

«Amadeus First» программасы брондоону жүзѳгѳ ашыруу үчүн жеке жактардын жекече бонустук программасы болуп саналат. Бул Amadeus глобалдык дистрибутивдик тутуму Content Inn, Content Rail, Amadeus Local Insurance, камсыздандыруу полисинин кѳчүрмѳсүн кошуу менен бирок, булар менен гана чектелбестен ( мындан ары Amadeus тутуму ) Программага катышуу «Amadeus First» ( мындан ары программа ) программасынын ишин жѳнгѳ салуучу   ушул эрежелер жана шарттарга ылайык жүзѳгѳ ашырылат. Программанын уюштуруучусу ТОО «Амадеус Джи Ди Эс».

Бардык Amadeus системадан кылынган сегменттер, кредиттик упайларга айландырынылып, кийинки айдын аягында Кыргыз Республикасынын - сом акчасына которунулуп, картага тизмеленет.

Бул Программанын шарттарына ылайык:

Ар бир AIR сегменти 5 упайга барабар;

ар бир Hotel сегмент 10 упайга барабар;

Ар бир CAR сегменти 10 упайга барабар;

Ар бир Content Railде брондолгон сегмент Amadeus First тутумунда 5 упайга барабар.

1. Жалпы жоболору

1.1.  Amadeus First» жеке бонустук программасы - авиа/турагенттиктигинин кызматкерлерин жана жарандык-укуктук келишимдердин негизинде авиа/турагенттиктер менен кызматташкан жеке жактарды брондоону жүргүзүүдѳ эфективдүү, инициативдүү жана чыгармачылык менен мамиле кылуу деңгээлин кѳтѳрүү максатында демилге  берүүчү чаралардын жыйындысы болуп саналат  

1.2. «Amadeus First» программасына авиа/турагенттиктигинин кызматкерлери жана КРнын аймагында гана жарандык-укуктук келишимдердин негизинде авиа/турагенттиктер менен кызматташкан жеке жактардын катышуусу мүмкүн. Программага уюмдар, компаниялар жана юридикалык жактар катыша алышпайт. «Amadeus First» программасы атайын билдирүүгѳ чейин КРнын аймагында жайгашкан туристтик компанияларга гана таралат.

1.3. Amadeus Катышыуучунун алдын ала билдирүүсүз эле Программаны ѳзгѳртүү (толугу менен же жарым-жартылай) же программанын иш аракетин токтотуу укугуна ээ. Өзгѳртүүлѳр программанын эрежелери, катышуунун шарттары жана упайларды эсептөө принциптери, белектерди алуу үчүн керектүү упайлардын саны, ж.б. болушу мүмкүн. Эрежелер менен Шарттар жөнүндө маалыматтар http://kg.amadeusfirst.com сайтынын Эрежелер менен Шарттар бөлүмүндө жайгаштырылган.

2. «Amadeus First» программасына катышуунун шарттары

2.1. Программага катышуу үчүн Катышуучу http://kg.amadeusfirst.com сайтынан Катышуучунун Анкетасын толтурушу зарыл.

2.2. Катышуучунун Анкетасын толтуруу анын Эрежелер жана Шарттар менен таанышкандыгын ырастайт.

2.3. Катышуучунун толтурулган Анкетасынын негизинде программанын катышуучусуна жеке номур берилет. Мындай номур Катышуучуга бекитилет жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы Amadeus тутумуна кирүүгѳ мүмкүнчүлүгү бар бардык авиа/турагенттиктер менен кызматташуусунда Катышуучу жеке өзү пайдалана алат. 

2.4. Программада катышуунун башталышы брондоону каттоо учурунан тартып ар кандай Amadeus тутумунан биринчи пайдалануу датасынан баштап эсептелет.

2.5. Программага катышуунун жыйынтыгы Катышуучунун жеке эсебинде (счет) Кыргызстандын аймагындагы кайсы авиа/турагенттиги менен эмгектик же болбосо жарандык укуктук мамиледе болгондугуна карабастан жана мындай ишканалардын алмашуусуна карабастан, бирок Amadeus тутумун укуктуу пайдаланган ишкана болгон шартта топтолот.

2.6. Программага катышуу индивидуалдуу. Ар бир катышуучунун бир эле жеке эсеби (счету)жана жеке катышуучунун номуру болот.

2.7. Программага катышуу акысыз.

2.8. Анкетаны толтуруу учурунда жашы 18ге толгон жѳндѳмдүү жактар программанын катышуучулары боло алат.

2.9. Amadeus ар кыл жактардын программага катышуусуна баш тартуу укугуна ээ, эгерде ал катышуунун эрежелерин жана шарттарын бузса.

2.10. Программага катышуу тѳмѳндѳ кѳрсѳтүлгѳн бардык учурда токтотулушу мүмкүн:

  • Катышуучу тарабынан Эржелер менен Шарттар бузулган учурда;
  • Катышуучунун ыктыяры боюнча Amadeusго жазуу түрүндѳгү билдирүүсүнүн негизинде;
  • Amadeusтун чечими боюнча Программанын толук же жарым-жартылай токтотулган учурунда;

2.11. Программага катышуу токтогон учурда Катышуучунун баардык топтолгон упайлары жокко чыгарылат.

3. «Amadeus First» программасында упайларды кошуп эсептөө

3.1. Упайлар Программанын эсептѳѳ бирдиги болуп саналат Глобалдуу дистрибутивдик Amadeus тутумунда брондолгон ар бир сегмент учуу, убактылуу жашоо, ж.б. ушундай сегмент боюнча кызматтардан пайдалангандан кийин гана ырасталган упайларга алмаштырылат. Amadeus тарабынан берилген башка тутумдарды колдонуу учурунда уюштуруучу кошумча упайларды эсептѳѳ эрежелерин аныктайт.

3.2. Программанын ар бир катышуучусуна автоматтык түрдѳ упайларын эсептѳѳчү жеке эсеп (счет) бети ачылат.Программанын катышуучусубу же жокпу ага карабастан башка бир үчүнчү жакка упайлары жана эсепттик бети которулуп берилбейт, мураска калтырылбайт, башкалардыкы менен бириктирилбейт.

3.3. Кайтарылган сегменттер үчүн же алардын аналогдору үчүн Amadeus тарабынан кѳрсѳтүлгѳн башка тутумдан пайдалануу учурунда упайлар эсептелбейт.

3.4. Пассивдүү сегменттер (PK и GK) менен брондоо үчүн бонустук программа боюнча упайлар эсептелбейт.

3.5. Ката кетирилген учурда ( туура эмес эсептѳѳлѳр/ упайларды эсептен чыгаруу ж.б) Amadeus Катышуучунун жеке эсебин оңдоп-туралоо укугуна ээ.

3.6. Катышуучу өзүнүн жеке эсеп бетиндеги Эрежелер жана Шарттар боюнча эсептөөгө жарактуу упайлардын жоктугун аныктаган учурда эсептелбей калган упайларды жеке эсеп бетине киргизүү үчүн Катышуучу Программанын уюштуруучусуна first@amadeus.kg. дареги боюнча электрондук почта аркылуу кайрылса болот.

3.7. Атайын сайндар жана колдонуучулардын IDлери, автоматтык турдо иштеген программаларга колдонулат (мисалы, Amadeus Web Services программасына тузулгон сайн). Алардын жардамы менен тузулгон брондорлорго упайлар берилбейт.

4. Сый Акы 

4.1. Программа боюнча топтолгон упайларды «Amadeus First» программасынын өнөктөштөрүнүн атайын шарттары боюнча, http://kg.amadeusfirst.com. Cайтындагы «Кѳп берилүүчү суроолор» бѳлүмүндѳ кѳрсѳтүлгѳн шкала жана критерийлердин негизинде    Катышуучу сый акы алуу үчүн пайдалана алат.

4.2. Сый акы берүү шарттары Катышуучунун макулдашуусуз аныкталат жана ѳзгѳртүлѳт.

4.3. Amadeus ар убакта өзүнүн кароосуна ылайык сый акы алуу үчүн керектүү упайлардын санын ѳзгѳртүү укукгуна ээ.

4.4. Программанын Катышуучусу сый акы пайдалануу үчүн Катышуучу ѳзү жеүчүнчү жак пайдаланып жаткадыгына карабастан толугу менен жоопкерчиликтиѳзүнѳ алат.

5. Башка шарттар

5.1. Программанын иш аракеттери Кыргыз Республикасынын мыйзам ченемдерине ылайык жүргүзүлѳт. Баардык талаш-тартыш жана карама-каршылыктар КРнын учурда колдонуудагы мыйзамдарына ылайык каралууга тийиштүү.

5.2. Бул Программа лоторея же белектик утуштун башка түрү болуп эсептелбейт.

5.3. Программага катышууга байланыштуу жумуш берүүчү же жарандык-укуктук макулдашылган тарап менен болгон мамилелерде болуп кала турган ар кандай кесепеттерге (жыйынтыктарга) Катышуучу толугу менен жооптуу.

6. Программанын узактыгы

6.1. Amadeus ар убакта катышуучулар үчүн Программанын шарттарын эскертүүсүз жана Катышуучу менен макулдашуусуз токтотуу, жана ѳзгѳртүү укугуна ээ. Программанын токтотулуусунда катышуучунун топтогон упайлары жокко чыгарылат.